Regulamin AutoMotoGO.com

Regulamin, obowiązujący od 25. maja 2018 roku do odwołania.
§1

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług udostępnianych przez serwis internetowy AutoMotoGO.com i aplikację mobilną AutoMotoGo, świadczonych przez Moto Pewniak Sp. z o. o. Ul. Muchoborska 6 54-424 Wrocław, NIP 894-305-69-00 REGON 022520662 KRS nr 0000527523 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub „Administrator”).

§2

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje kwestie dostępu lub wykorzystania przez pełnoletnią osobę prywatną lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą witryny internetowej AutoMotoGO.com aplikacji mobilnej AutoMotoGO.com, innych witryn internetowych, treści oraz usług, udostępnianych przez Moto Pewniak sp. z o.o.. Zasady dostępu do danych użytkownika oraz plików cookies i zasady przechowywania danych osobowych reguluje polityka prywatności Moto Pewniak sp. z .o.o. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1. Konsultant - Użytkownik Serwisu, niezależny od Spółki podmiot zewnętrzny lub osoba fizyczna, wykonujący sprawdzenie stanu technicznego pojazdu dla zleceniodawcy na podstawie listy kontrolnej dostępnej w portalu AutoMotoGo.com oraz w aplikacji mobilnej AutoMotoGo;
2.Zleceniodawca – Użytkownik Serwisu zlecający inspekcję pojazdu Konsultantowi, na podstawie listy kontrolnej dostępnej w portalu AutoMotoGo.com oraz w aplikacji mobilnej AutoMotoGo.

§3

Nieprzyjęcie niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do Usług oraz korzystania z nich. Niniejszy Regulamin zastępuje zawarte wcześniej umowy oraz porozumienia.Przedmiot Umowy

§4

Spółka świadczy usługę teleinformatyczną i udostępnia platformę internetową w ramach serwisu internetowego w domenie automotoGO.com i w aplikacji mobilnej AutoMotoGo. Platforma umożliwia zamawianie usług weryfikacji stanu używanych samochodów przez użytkowników - Zleceniodawców/Zlecających u niezależnych usługodawców zewnętrznych (dalej „Konsultanci”) świadczących tego rodzaju usługi - przy wykorzystaniu infrastruktury do obsługi płatności podmiotu zewnętrznego, wpisanego do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, (dalej „Zewnętrzny operator płatności”).

§5

Spółka nie świadczy usługi przekazu pieniężnego, usługi przelewu środków pieniężnych, nie pośredniczy w transakcji finansowej. W żadnym momencie realizacji zlecenia środki zlecającego należne Konsultantowi nie trafiają na rachunek bankowy, należący do Spółki. Strony transakcji – Konsultant i Zlecający – rozliczają się bezpośrednio z wykorzystaniem infrastruktury do płatności, zewnętrznego operatora, udostępnionej poprzez API w serwisie AutoMotoGo.com. Strony transakcji, rejestrując konto w serwisie zewnętrznego operatora akceptują regulamin tego operatora.

§6

Umowę na przeprowadzenie inspekcji pojazdu zawierają podmioty bezpośrednio zainteresowane, tj. Zleceniodawca i Konsultant, za pośrednictwem portalu lub aplikacji mobilnej Spółki. Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Konsultantem następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Zlecającego, czyli wybrania opcji “Zlecam weryfikację pojazdu i płacę” na portalu Spółki lub w aplikacji mobilnej Spółki. Spółka nie zawiera żadnych umów z Konsultantem ani ze Zleceniodawcą, których przedmiotem byłaby inspekcja pojazdu. Zlecającego i Spółkę łączy umowa o usługę teleinformatyczną, której postanowienia reguluje niniejszy Regulamin. Spółka nie jest Stroną transakcji pomiędzy Zlecającym i Konsultantem. Spółka nie nabywa praw autorskich do raportu sporządzonego przez Konsultanta. Konsultant i Zlecający nabywają prawo do korzystania z usług Spółki, z chwilą rejestracji w portalu AutoMotoGo.com lub w aplikacji mobilnej Spółki.

§7

Podstawą działania Spółki jest wyłącznie regulamin, który stanowi podstawę do zawarcia umowy o usługę teleinformatyczną pomiędzy Zlecającym a Spółką lub Konsultantem a Spółką. Treść w/w umowy jest załącznikiem do niniejszego regulaminu oraz jest udostępniana Stronom w momencie akceptacji Zlecenia weryfikacji samochodu poprzez portal lub aplikację mobilną Spółki. Akceptacja Regulaminu stanowi równocześnie akceptację w/w Umowy i stanowi podstawę do wystawienia przez Spółkę faktury VAT dla Strony zobowiązanej.

§8

Spółka otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usług teleinformatycznych (wyrażoną procentowo <20%> od kwoty zrealizowanej transakcji, powiększoną o należny podatek VAT, według obowiązującej stawki podatkowej). W/w kwota jest przekazywana na rachunek bankowy Spółki przez Zleceniodawcę z wykorzystaniem infrastruktury Zewnętrznego Operatora Płatności.

§9

Spółka otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usług teleinformatycznych (wyrażoną stałą kwotą miesięcznych płatności, którą użytkownik – Konsultant akceptuje). W/w kwota jest przekazywana na rachunek bankowy Spółki przez Konsultanta, który zdecyduje się uzyskać status Premium na portalu lub w aplikacji mobilnej Spółki, z wykorzystaniem infrastruktury Zewnętrznego Operatora Płatności w modelu abonamentowym. Zasady uzyskiwania statusu Premium przez Konsultantów reguluje załącznik do niniejszego Regulaminu. Do dnia 31.12.2016 Usługi świadczone przez Spółkę w wersji niekompletnej nie zawierają w/w funkcjonalności.

§10

Spółka nie staje się właścicielem otrzymanej od Zleceniodawcy kwoty przypadającej na wynagrodzenie Konsultanta przesyłanej za pośrednictwem infrastruktury Zewnętrznego Operatora Płatności na jego wyodrębniony rachunek bankowy. Zleceniodawca pozostaje właścicielem kwoty przypadającej na wynagrodzenie Konsultanta do momentu przelania ich na konto Konsultanta przez Zewnętrznego Operatora Płatności („przekaz pieniężny za wynagrodzeniem”).

§11

Spółka uzyskując środki pieniężne od Zleceniodawcy: Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do odprowadzania podatku od środków przekazywanych do Konsultanta przez Zewnętrznego Operatora Płatności. Spółka nie była zobowiązana do składania żadnych informacji podatkowych (np. PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C). Usługa Konsultanta nie jest wykonywana na podstawie umowy zlecenia / umowy o dzieło zawartej ze Spółką. Obowiązek odprowadzenia podatku od wynagrodzenia Konsultanta może ciążyć na Zleceniodawcy, jeżeli Zleceniodawca będzie osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a umowa zlecenia / umowa o dzieło zawarta z Konsultantem będzie związana z tą działalnością.

§12

Konsultant i/lub Zleceniodawca prowadzący działalność gospodarczą, uzyskują dostęp do danych osobowych kontrahenta, co ma umożliwić wystawienie faktury VAT lub rachunku w ramach świadczonej usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia pomiędzy zobowiązanymi Stronami. Dokumenty te stanowić będą bowiem podstawę do ujęcia przychodu oraz kosztu uzyskania przychodów w księgach podatkowych Stron.Ochrona danych osobowych

§13

Spółka pełni rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika. Spółka administruje danymi osobowymi Użytkownika w rozumieniu przepisów Zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”) . Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z postawieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do korzystania z Usług Spółki.

§14

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest wyrażeniem zgody w szczególności na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie oraz usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Spółkę. W/w działania Spółki mają na celu prawidłowe wykonanie Usługi oraz przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz realizacji płatności przez Spółkę. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane innemu Użytkownikowi jedynie w celu wykonania umowy zawartej przez te osoby na portalu AutoMotoGo.com oraz w aplikacji mobilnej AutoMotoGo. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.

§15

Priorytetem Spółki jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, dlatego wdrożyła przewidziane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzone przez Spółkę podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy wynikającej z niniejszego Regulaminu.

§16

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, Spółka ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy z Użytkownikiem. W przypadku, gdy podanie nieprawidłowych danych spowoduje stratę materialną lub niematerialną Spółki, ma ona prawo pociągnąć Użytkownika do odpowiedzialności zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującego prawa.

§17

Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za Usługi są przekazywane do „Zewnętrznego Operatora Płatności”. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.Zasada działania usługi i płatności

§18

Zlecający zleca sprawdzenie używanego samochodu i wpłaca pieniądze na konto techniczne w serwisie zewnętrznego operatora, przypisane do konta głównego Spółki prowadzącej serwis i aplikację mobilną AutoMotoGO.com. Wszystkie operacje finansowe odbywają się w ramach rachunku bankowego, którego właścicielem jest zewnętrzny operator płatności.

§19

Spółka, za pomocą narzędzia API ma możliwość kontroli nad podziałem kwoty od Zlecającego na subkonta techniczne w serwisie zewnętrznego operatora płatności. W momencie realizacji płatności przez Zlecającego system zewnętrznego operatora płatności automatycznie, na podstawie wcześniejszej dyspozycji Spółki, dzieli kwotę w następującym stosunku:

  1. Kwota, która będzie alokowana na rzecz Konsultanta będzie wynosić 80 proc. środków pieniężnych wpłacanych przez Zlecającego pomniejszona o podatek VAT od kwoty prowizji Spółki oraz o wartość prowizji zewnętrznego operatora płatności.
  2. Kwota, która jest alokowana na rzez Spółki wynosi 20 proc. środków pieniężnych wpłacanych przez Zlecającego i jest powiększona o należny podatek VAT.

§20

Pieniądze zostają zatrzymane przez pięć dni na koncie technicznym, przypisanym do Konsultanta, na rachunku bankowym Zewnętrznego Operatora Płatności. Następnie są uwalniane po piątym dniu od daty realizacji transakcji. Zewnętrzny Operator Płatności przelewa pieniądze na rachunek bankowy Konsultanta, wcześniej zdefiniowany w serwisie Zewnętrznego Operatora Płatności, poprzez API w serwisie AutoMotoGO.com.

§21

Pięć dni zwłoki w realizacji przelewu na rachunek bankowy Konsultanta umożliwia Spółce skuteczne przeprowadzenie procesu reklamacji i ewentualny zwrot środków na rachunek Zlecającego. W przypadku reklamacji lub anulowania transakcji Spółka ma techniczną możliwość zlecenia zwrotu należnych pieniędzy do Zlecającego, pomniejszonego o wartość prowizji Zewnętrznego Operatora Płatności, na co Strony wyrażają zgodę, akceptując regulamin świadczenia usług.

§22

Za zlecenie wstępnej weryfikacji stanu technicznego używanego pojazdu (dalej „inspekcja”) uznaje się moment, w którym Zleceniodawca wypełni formularz zlecenia inspekcji Pojazdu i wyśle go celem przedstawienia oferty Konsultantom. Za złożenie oferty przez Konsultanta uznaje się moment, w którym Konsultant wypełniając formularz oferty na inspekcję pojazdu wpisze żądaną przez siebie kwotę za wykonanie inspekcji pojazdu i zapisze go w systemie. Spółka sugeruje w treści formularza kwoty minimalne za wykonanie inspekcji pojazdu – od 40 do 90 złotych.

§23

Za zawarcie umowy pomiędzy Stronami Zlecającą i Konsultującą uznaje się moment, w którym Zleceniodawca wybierze jedną z ofert Konsultantów i rozpocznie proces transferu środków na wskazane konto bankowe. Za realizację zlecenia przez Konsultanta uznaje się moment wypełnienia raportu inspekcji, czyli umieszczenia w nim danych z inspekcji, zdjęć, własnych uwag dotyczących pojazdu i zapisanie go w systemie celem dostarczenia raportu dla Zleceniodawcy.

§24

Inspekcji Pojazdu dokonuje Konsultant, którego ofertę zaakceptował Zleceniodawca. Konsultant wygrywając zlecenie zobowiązuje się do przestrzegania zdefiniowanych zaleceń Zleceniodawcy, dotyczących: zakresu inspekcji oraz czasu realizacji inspekcji, dostępnych na liście kontrolnej na portalu AutoMotoGo.com oraz w aplikacji mobilnej AutoMotoGo.

§25

Konsultant kontaktuje się z osobą wskazaną przez Zleceniodawcę, posiadaczem pojazdu i umawia spotkanie. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu pomiędzy Konsultantem a osobą wskazaną przez Zleceniodawcę Konsultant poinformuje o tym Zleceniodawcę, wybierając opcję “Brak kontaktu z posiadaczem pojazdu”, dostępną w panelu kontrolnym portalu AutoMotoGo lub w aplikacji mobilnej AutoMotoGo.

§26

Konsultant nawiązuje kontakt z posiadaczem weryfikowanego pojazdu i umawia się na inspekcję pojazdu w miejscu, które wspólnie uzgodnią. Konsultant dokonuje inspekcji zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, według zadań z listy kontrolnej portalu AutoMotoGo.com oraz w aplikacji mobilnej AutoMotoGo. Finałem inspekcji jest wprowadzenie danych do systemu, za pomocą przycisku “Wprowadź dane do raportu”.Odpowiedzialność i Reklamacje

§27

Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich prac modernizacyjnych, aktualizacji i konserwacji technicznych portalu AutoMotoGo.com oraz aplikacji mobilnej AutoMotoGo, podczas których dostęp do usług Spółki może być utrudniony lub niemożliwy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Przygotowane Raporty przez Konsultanta. Konsultant jest zobowiązany do przygotowania Raportu z najwyższą starannością. Raport jest subiektywną opinią odnoszącą się do stanu technicznego Pojazdu i nie może być traktowany jako wytyczne (rekomendacja) dla Zlecającego, ani również jako zachęta kupna lub odrzucenia zakupu badanego Pojazdu.
  2. Niewykonanie Usługi przez Konsultantów, w szczególności w wyniku nieudostępnienia pojazdu przez właściciela pojazdu bądź osobę pojazdem tym dysponującą. Nieprawidłowe, niewłaściwe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd dane podane przez Użytkownika oraz za skutki wynikające z tego działania.
  3. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania systemu informatycznego, w tym niewykonanie bądź niezależne wykonania zobowiązań wynikających z Regulamin, jako następstwo zdarzeń pozostające poza kontrolą Spółki, w szczególności awarii części bądź całości sieci internetowej, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych czynników siły wyższej.

§28

Raport oraz opinia o Pojeździe nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Spółki, dotyczących zlecenia weryfikacji stanu pojazdu. Spółka nie udziela żadnych gwarancji oraz rękojmi dotyczących sprawdzenia pojazdu. Spółka nie udziela żadnych gwarancji oraz rękojmi dotyczących uzyskanych raportów i informacji w nich zawartych.

§29

Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację w stosunku do jakości raportu wykonanego przez Konsultanta, poprzez kliknięcie przycisku Reklamacja przy zleceniu. Przycisk ten aktywny jest tylko przez 48 godzin od momentu zaakceptowania przez zleceniodawcę raportu z oględzin. Rozpatrywanie reklamacji złożonych przez Użytkownika odbywa się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę. W tym czasie przelew środków na konto Konsultanta zostaje wstrzymany aż do zamknięcia procesu reklamacji.Przepisy końcowe

§30

W przypadku konieczności zmiany Regulaminu lub zakresu usług świadczonych przez Spółkę, Spółka powiadomi o tym Użytkownika jednocześnie proponując mu kontynuowanie współpracy na nowych warunkach. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który jednak nie może być krótszy niż 7 dni od momentu wysłania Użytkownikowi zmienionego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

§31

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy przez Spółkę będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne dla siedziby Spółki.